HTML- och ASCII-kod

Ibland räcker tangentbordet inte till, men här hittar du HTML- och ASCII-koden för de flesta tecken du kan behöva, från vanliga bokstäver och accenttecken till matematiska symboler och grekiska alfabetet.

När du skriver in tecken med till exempel Alt+0192, skall du hålla ned Alt-tangenten medan du skriver siffrorna på det numeriska tangentbordet. Se till att NumLock är på.

Observera att en del tecken - framför allt symboler och grekiska alfabetet - kan kräva att du byter teckensnitt för att det skall bli snyggt. Pröva till exempel med Times New Roman.

ISO 8859-1 Accenttecken
ISO 8859-1 Diverse symboler
Grekiska alfabetet
Matematiska operatorer med mera
Några namngivna ASCII-tecken
Några andra symboler/tecken med stöd i HTML
7-bitars ASCII-tecken för utskrift
Använd teckensnittet Symbol

ISO 8859-1 Accenttecken

Tecken Beskrivning/namn Skriv in med Använd... ...eller
À versalt a, grav accent Alt+0192 À À
Á versalt a, akut accent Alt+0193 Á Á
 versalt a, cirkumflex Alt+0194  Â
à versalt a, tilde Alt+0195 à Ã
Ä versalt ä (omljud) Alt+0196 Ä Ä
Å versalt å Alt+0197 Å Å
Æ versal ligatur ae Alt+0198 Æ Æ
Ç versalt c, cedilj Alt+0199 Ç Ç
È versalt e, grav accent Alt+0200 È È
É versalt e, akut accent Alt+0201 É É
Ê versalt e, cirkumflex Alt+0202 Ê Ê
Ë versalt e, omljud Alt+0203 Ë Ë
Ì versalt i, grav accent Alt+0204 Ì Ì
Í versalt i, akut accent Alt+0205 Í Í
Î versalt i, cirkumflex Alt+0206 Î Î
Ï versalt i, omljud Alt+0207 Ï Ï
Ð versalt eth, isländskt Alt+0208 Ð Ð
Ñ versalt n, tilde Alt+0209 Ñ Ñ
Ò versalt o, grav accent Alt+0210 Ò Ò
Ó versalt o, akut accent Alt+0211 Ó Ó
Ô versalt o, cirkumflex Alt+0212 Ô Ô
Õ versalt o, tilde Alt+0213 Õ Õ
Ö versalt o, omljud Alt+0214 Ö Ö
Ø versalt o, snedstreck Alt+0216 Ø Ø
Ù versalt u, grav accent Alt+0217 Ù Ù
Ú versalt u, akut accent Alt+0218 Ú Ú
Û versalt u, cirkumflex Alt+0219 Û Û
Ü versalt u, omljud Alt+0220 Ü Ü
Ý versalt y, akut accent Alt+0221 Ý Ý
Ÿ versalt y, omljud Alt+0159 Ÿ Ÿ
Þ versalt thorn, isländskt Alt+0222 Þ Þ
ß gement tonande s, tyska Alt+0223 ß ß
à gement a, grav accent Alt+0224 à à
á gement a, akut accent Alt+0225 á á
â gement a, cirkumflex Alt+0226 â â
ã gement a, tilde Alt+0227 ã ã
ä gement a, omljud Alt+0228 ä ä
å gement å Alt+0229 å å
æ gemen ligatur ae Alt+0230 æ æ
ç gement c, cedilj Alt+0231 ç ç
è gement e, grav accent Alt+0232 è è
é gement e, akut accent Alt+0233 é é
ê gement e, cirkumflex Alt+0234 ê ê
ë gement e, omljud Alt+0235 ë ë
ì gement i, grav accent Alt+0236 ì ì
í gement i, akut accent Alt+0237 í í
î gement i, cirkumflex Alt+0238 î î
ï gement i, omljud Alt+0239 ï ï
ð gement eth, isländskt Alt+0240 ð ð
ñ gement n, tilde Alt+0241 ñ ñ
ò gement o, grav accent Alt+0242 ò ò
ó gement o, akut accent Alt+0243 ó ó
ô gement o, cirkumflex Alt+0244 ô ô
õ gement o, tilde Alt+0245 õ õ
ö gement o, omljud Alt+0246 ö ö
ø gement o, snedstreck Alt+0248 ø ø
ù gement u, grav accent Alt+0249 ù ù
ú gement u, akut accent Alt+0250 ú ú
û gement u, cirkumflex Alt+0251 û û
ü gement u, omljud Alt+0252 ü ü
ý gement y, akut accent Alt+0253 ý ý
þ gement thorn, isländskt Alt+0254 þ þ
ÿ gement y, omljud Alt+0255 ÿ ÿ

ISO 8859-1 Diverse symboler

Tecken Beskrivning/namn Skriv in med Använd... ...eller
  bekräftat mellanslag Alt+0160    
¡ omvänt utropstecken Alt+0161 ¡ ¡
¢ cent Alt+0162 ¢ ¢
£ pund Alt+0163 £ £
¤ valuta Alt+0164 ¤ ¤
¥ yen Alt+0165 ¥ ¥
$ dollar Alt+036     $
¦ brutet vertikalstreck Alt+0166 ¦ ¦
§ paragraftecken Alt+0167 § §
¨ mellanslagstrema Alt+0168 ¨ ¨
© copyright Alt+0169 © ©
ª feminint ordningstal, 1ª (primera) Alt+0170 ª ª
« vänstervinklat citationstecken Alt+0171 « «
¬ negation Alt+0172 ¬ ¬
­ mjuk radbrytning Alt+0173 ­ ­
® registrerat varumärke Alt+0174 ® ®
varumärke Alt+0153 ™ ™ 
¯ längdtecken Alt+0175 ¯ ¯
° grad Alt+0176 ° °
± plus-minus  Alt+0177 ± ±
² upphöjt till 2 Alt+0178 ² ²
³ upphöjt till 3 Alt+0179 ³ ³
´ apostrof Alt+0180 ´ ´
µ mikro Alt+0181 µ µ
bekräftad radmatning Alt+0182 ¶ ¶
· halvhöjd punkt Alt+0183 · ·
¸ mellanslagscedilj Alt+0184 ¸ ¸
¹ upphöjt till 1 Alt+0185 ¹ ¹
º maskulint ordningstal, 1º (primero) Alt+0186 º º
» högervinklat citationstecken Alt+0187 » »
¼ en fjärdedel Alt+0188 ¼ ¼
½ en halv Alt+0189 ½ ½
¾ tre fjärdedelar Alt+0190 ¾ ¾
¿ omvänt frågetecken Alt+0191 ¿ ¿
× multiplikation Alt+0215 × ×
÷ division Alt+0247 ÷ ÷

Grekiska alfabetet

Tecken Beskrivning/namn Använd... ...eller
ΑAlfaΑΑ
ΒBetaΒΒ
ΓGammaΓΓ
ΔDeltaΔΔ
ΕEpsilonΕΕ
ΖZetaΖΖ
ΗEtaΗΗ
ΘThetaΘΘ
ΙIotaΙΙ
ΚKappaΚΚ
ΛLambdaΛΛ
ΜMyΜΜ
ΝNyΝΝ
ΞXiΞΞ
ΟOmikronΟΟ
ΠPiΠΠ
ΡRhoΡΡ
ΣSigmaΣΣ
ΤTauΤΤ
ΥYpsilonΥΥ
ΦFiΦΦ
ΧKiΧΧ
ΨPsiΨΨ
ΩOmegaΩΩ
αalfaαα
βbetaββ
γgammaγγ
δdeltaδδ
εepsilonεε
ζzetaζζ
ηetaηη
θthetaθθ
ιiotaιι
κkappaκκ
λlambdaλλ
μmyμμ
νnyνν
ξxiξξ
οomikronοο
πpiππ
ρrhoρρ
ςsigmaςς
σsigmaσσ
τtauττ
υypsilonυυ
φfiφφ
χkiχχ
ψpsiψψ
ωomegaωω

Matematiska operatorer med mera

TeckenBeskrivning/namnSkriv in medAnvänd......eller
ƒMatematisk funktionAlt+159  ƒ
±Plus-minusAlt+0177± ±
÷DivisionAlt+0247÷ ÷
×MultiplikationAlt+0215× ×
Mindre än eller lika med ≤ ≤
Större än eller lika med ≥ ≥
Identiskt/ekvivalent med ≡ ≡
Ej lika med/skilt från ≠≠
Ungefär lika med ≈  ≈
Högerpil → →
Vänsterpil ←←
Pil nedåt  ↓↓
Pil uppåt ↑ ↑
Höger-vänsterpil ↔ ↔
Kvadratrotstecken  √ √
Oändlighet  ∞ ∞

Några namngivna ASCII-tecken

Om du skall visa kod – till exempel HTML-kod – på din hemsida, bör du koda de här tecknen för att de inte skall visas fel. För att till exempel visa <P> skriver du &lt;P&gt; i koden.

Tecken Beskrivning Skriv in med Använd... ...eller
" citationstecken Alt+034 &quot; &#34;
& et-tecken Alt+038 &amp; &#38;
< mindre än Alt+060 &lt; &#60;
> större än Alt+062 &gt; &#62;

Några andra symboler/tecken med stöd i HTML

Tecken Beskrivning/namn Skriv in med Använd... ...eller
Πversal ligatur OE Alt+0140 &OElig; &#338;
œ gemen ligatur oe Alt+0156 &oelig; &#339;
Š versalt S med caron Alt+0138 &Scaron; &#352;
š gement S med caron Alt+0154 &scaron; &#353;
Ÿ versalt Y med trema Alt+0159 &Yuml; &#376;
ˆ cirkumflex Alt+0094 &circ; &#710;
˜ litet tilde &tilde; &#732;
överstreck (som mellanslag)   &oline;  
kort tankstreck Alt+0150 &ndash; &#8211;
långt tankstreck Alt+0151 &mdash; &#8212;
enkelt citationstecken, vänster Alt+0145 &lsquo; &#8216;
enkelt citationstecken, höger Alt+0146 &rsquo; &#8217;
lågt citationstecken   &sbquo; &#8218;
dubbelt citationstecken, vänster Alt+0147 &ldquo; &#8220;
dubbelt citationstecken, höger Alt+0148 &rdquo; &#8221;
dubbelt lågt citationstecken   &bdquo; &#8222;
kors Alt+0134 &dagger; &#8224;
dubbelkors Alt+0135 &Dagger; &#8225;
horisontell ellips Alt+0133 &hellip; &#8230;
promille  Alt+0137 &permil; &#8240;
enkelt vinklat citationstecken, vänster Alt+0139 &lsaquo; &#8249;
enkelt vinklat citationstecken, höger Alt+0155 &rsaquo; &#8250;
euro    &euro; &#8364;
varumärke, firmamärke Alt+0153 &trade; &#8482;
klöver   &clubs;  
spader   &spades;  
hjärter   &hearts;  
ruter   &diams;  

7-bitars ASCII-tecken för utskrift

De flesta tecknen nedan kan skrivas in direkt från tangentbordet. Använd annars Alt+0+talet i koden till höger, till exempel Alt+032 för ett bekräftat mellanslag (användbart bland annat där du inte vill ha en radbrytning).

Tecken Beskrivning Använd
  bekräftat mellanslag &#32; eller &nbsp;
! utropstecken &#33;
" citationstecken &#34;
# brädgårdstecken, fyrkant &#35;
$ dollar &#36;
% procent &#37;
& et-tecken &#38;
' apostrof &#39;
( vänsterparentes &#40;
) högerparentes &#41;
* asterisk &#42;
+ plustecken &#43;
, komma &#44;
- divis &#45;
. punkt &#46;
/ snedstreck &#47;
0 siffran 0 &#48;
1 siffran 1 &#49;
2 siffran 2 &#50;
3 siffran 3 &#51;
4 siffran 4 &#52;
5 siffran 5 &#53;
6 siffran 6 &#54;
7 siffran 7 &#55;
8 siffran 8 &#56;
9 siffran 9 &#57;
: kolon &#58;
; semikolon &#59;
< mindre än &#60;
= lika med &#61;
> större än &#62;
? frågetecken &#63;
@ snabel-a &#64;
A versalt A &#65;
B versalt B &#66;
C versalt C &#67;
D versalt D &#68;
E versalt E &#69;
F versalt F &#70;
G versalt G &#71;
H versalt H &#72;
I versalt I &#73;
J versalt J &#74;
K versalt K &#75;
L versalt L &#76;
M versalt M &#77;
N versalt N &#78;
O versalt O &#79;
P versalt P &#80;
Q versalt Q &#81;
R versalt R &#82;
S versalt S &#83;
T versalt T &#84;
U versalt U &#85;
V versalt V &#86;
W versalt W &#87;
X versalt X &#88;
Y versalt Y &#89;
Z versalt Z &#90;
Å versalt Å &#197;
Ä versalt Ä &#196;
Ö versalt Ö &#214;
[ vänster hakparentes &#91;
\ bakåtriktat snedstreck (backslash) &#92;
] höger hakparentes &#93;
^ inskjutningstecken &#94;
_ understrykningstecken &#95;
` grav accent &#96;
a gement a &#97;
b gement b &#98;
c gement c &#99;
d gement d &#100;
e gement e &#101;
f gement f &#102;
g gement g &#103;
h gement h &#104;
i gement i &#105;
j gement j &#106;
k gement k &#107;
l gement l &#108;
m gement m &#109;
n gement n &#110;
o gement o &#111;
p gement p &#112;
q gement q &#113;
r gement r &#114;
s gement s &#115;
t gement t &#116;
u gement u &#117;
v gement v &#118;
w gement w &#119;
x gement x &#120;
y gement y &#121;
z gement z &#122;
å gement å &#229;
ä gement ä &#228;
ö gement ö &#246;
{ vänster klammerparentes &#123;
| vertikalt streck &#124;
} höger klammerparentes &#125;
~ tilde &#126;

Använd teckensnittet Symbol

Genom att använda teckensnittet Symbol kan du utnyttja en lång rad tecken som annars är knepiga att åstadkomma. Alla webbläsare kan inte hantera detta teckensnitt, men det fungerar från Internet Explorer 5.5 och i Netscape 4 under Windows. För den som använder Mac- eller Unix-dator, eller Netscape 6 (Mozilla) finns instruktioner om hur man gör teckensnittet tillgängligt här (engelska).

Skriv i HTML-kodenResultat
<font face=symbol>A</font>A
<font face=symbol>B</font>B
<font face=symbol>C</font>C
<font face=symbol>D</font>D
<font face=symbol>E</font>E
<font face=symbol>F</font>F
<font face=symbol>G</font>G
<font face=symbol>H</font>H
<font face=symbol>I</font>I
<font face=symbol>J</font>J
<font face=symbol>K</font>K
<font face=symbol>L</font>L
<font face=symbol>M</font>M
<font face=symbol>N</font>N
<font face=symbol>O</font>O
<font face=symbol>P</font>P
<font face=symbol>Q</font>Q
<font face=symbol>R</font>R
<font face=symbol>S</font>S
<font face=symbol>T</font>T
<font face=symbol>U</font>U
<font face=symbol>V</font>V
<font face=symbol>W</font>W
<font face=symbol>X</font>X
<font face=symbol>Y</font>Y
<font face=symbol>Z</font>Z
<font face=symbol>^</font>^
<font face=symbol>a</font>a
<font face=symbol>b</font>b
<font face=symbol>c</font>c
<font face=symbol>d</font>d
<font face=symbol>e</font>e
<font face=symbol>f</font>f
<font face=symbol>g</font>g
<font face=symbol>h</font>h
<font face=symbol>i</font>i
<font face=symbol>j</font>j
<font face=symbol>k</font>k
<font face=symbol>l</font>l
<font face=symbol>m</font>m
<font face=symbol>n</font>n
<font face=symbol>o</font>o
<font face=symbol>p</font>p
<font face=symbol>q</font>q
<font face=symbol>r</font>r
<font face=symbol>s</font>s
<font face=symbol>t</font>t
<font face=symbol>u</font>u
<font face=symbol>v</font>v
<font face=symbol>w</font>w
<font face=symbol>x</font>x
<font face=symbol>y</font>y
<font face=symbol>z</font>z
<font face=symbol>@</font>@

Nästa tabell visar resultatet när du kombinerar teckensnittet Symbol med ASCII-kod. Du kan då utnyttja svåråtkomliga kontrolltecken, sådana som man annars får fram med tangentkombinationer som Ctrl+S eller Ctrl+Shift+S. Kodningen blir litet knepigare, men resultatet kan göra det värt besväret.

Skriv i HTML-koden Resultat Skriv i HTML-koden Resultat
<font face=symbol>&#161;</font> ¡ <font face=symbol>&#162;</font> ¢
<font face=symbol>&#163;</font> £ <font face=symbol>&#164;</font> ¤
<font face=symbol>&#165;</font> ¥ <font face=symbol>&#166;</font> ¦
<font face=symbol>&#167;</font> § <font face=symbol>&#168;</font> ¨
<font face=symbol>&#169;</font> © <font face=symbol>&#170;</font> ª
<font face=symbol>&#171;</font> « <font face=symbol>&#172;</font> ¬
<font face=symbol>&#173;</font> ­ <font face=symbol>&#174;</font> ®
<font face=symbol>&#175;</font> ¯ <font face=symbol>&#176;</font> °
<font face=symbol>&#177;</font> ± <font face=symbol>&#178;</font> ²
<font face=symbol>&#179;</font> ³ <font face=symbol>&#180;</font> ´
<font face=symbol>&#181;</font> µ <font face=symbol>&#182;</font>
<font face=symbol>&#183;</font> · <font face=symbol>&#184;</font> ¸
<font face=symbol>&#185;</font> ¹ <font face=symbol>&#186;</font> º
<font face=symbol>&#187;</font> » <font face=symbol>&#188;</font> ¼
<font face=symbol>&#189;</font> ½ <font face=symbol>&#190;</font> ¾
<font face=symbol>&#191;</font> ¿ <font face=symbol>&#192;</font> À
<font face=symbol>&#193;</font> Á <font face=symbol>&#194;</font> Â
<font face=symbol>&#195;</font> Ã <font face=symbol>&#196;</font> Ä
<font face=symbol>&#197;</font> Å <font face=symbol>&#198;</font> Æ
<font face=symbol>&#199;</font> Ç <font face=symbol>&#200;</font> È
<font face=symbol>&#201;</font> É <font face=symbol>&#202;</font> Ê
<font face=symbol>&#203;</font> Ë <font face=symbol>&#204;</font> Ì
<font face=symbol>&#205;</font> Í <font face=symbol>&#206;</font> Î
<font face=symbol>&#207;</font> Ï <font face=symbol>&#208;</font> Ð
<font face=symbol>&#209;</font> Ñ <font face=symbol>&#210;</font> Ò
<font face=symbol>&#211;</font> Ó <font face=symbol>&#212;</font> Ô
<font face=symbol>&#213;</font> Õ <font face=symbol>&#214;</font> Ö
<font face=symbol>&#215;</font> × <font face=symbol>&#216;</font> Ø
<font face=symbol>&#217;</font> Ù <font face=symbol>&#218;</font> Ú
<font face=symbol>&#219;</font> Û <font face=symbol>&#220;</font> Ü
<font face=symbol>&#221;</font> Ý <font face=symbol>&#222;</font> Þ
<font face=symbol>&#223;</font> ß <font face=symbol>&#224;</font> à
<font face=symbol>&#225;</font> á <font face=symbol>&#226;</font> â
<font face=symbol>&#227;</font> ã <font face=symbol>&#228;</font> ä
<font face=symbol>&#229;</font> å <font face=symbol>&#230;</font> æ
<font face=symbol>&#231;</font> ç <font face=symbol>&#232;</font> è
<font face=symbol>&#233;</font> é <font face=symbol>&#234;</font> ê
<font face=symbol>&#235;</font> ë <font face=symbol>&#236;</font> ì
<font face=symbol>&#237;</font> í <font face=symbol>&#238;</font> î
<font face=symbol>&#239;</font> ï     
<font face=symbol>&#241;</font> ñ <font face=symbol>&#242;</font> ò
<font face=symbol>&#243;</font> ó <font face=symbol>&#244;</font> ô
<font face=symbol>&#245;</font> õ <font face=symbol>&#246;</font> ö
<font face=symbol>&#247;</font> ÷ <font face=symbol>&#248;</font> ø
<font face=symbol>&#249;</font> ù <font face=symbol>&#250;</font> ú
<font face=symbol>&#251;</font> û <font face=symbol>&#252;</font> ü
<font face=symbol>&#253;</font> ý <font face=symbol>&#254;</font> þ

© SupportData.Net